Mentem - obchodní podmínky

Vybíráme pro vás to důležité, co vás zajímá

 • 7 dní od registrace máte trénink mozku zdarma - ničím se k tomu nezavazujete a platit nic nemusíte
 • po skončení zkušební verze se rozhodnete, zda chcete v tréninku pokračovat, ceník najdete zde: www.mentem.cz/cenik/
 • platit u nás můžete bankovním převodem, online platbou či kartou a nebojte - účet máte okamžitě aktivní na zvolenou dobu
 1. Úvodní ustanovení
  1. Nezisková organizace Mentem - brain training, z.s., se sídlem Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 03514161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 20119 (dále jen „Provozovatel“) je v České republice výhradním provozovatelem služby pod názvem Mentem (dále jen „služba Mentem.cz“ nebo jen „Služba“).
  2. Vztah Provozovatele s uživateli služby Mentem (dále jen „Uživatelé“ nebo „Uživatel“) se řídí těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „Podmínky“).
 2. Definice pojmů
  1. Mentem je internetový online server nabízející trénink kognitivních funkcí člověka s účelem zlepšení funkcí, jako je paměť, pozornost, rychlost, prostorová orientace a myšlení.
  2. Tréninková hra je na míru vyvinutá aplikace, která může pravidelným používáním zlepšit kognitivní funkce člověka.
  3. Provozovatelem je nezisková organizace Mentem - brain training, z.s., se sídlem Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 03514161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 20119.
  4. Uživatelem je každá osoba, která Mentem užívá, ať už jako registrovaný uživatel nebo bez registrace na základě zkušebního režimu.
  5. Internetovými stránkami Provozovatele jsou www.mentem.cz.
  6. Ceník stanovuje výši cen za užívání služby Mentem a dalších souvisejících poplatků. Aktuální Ceník je k dispozici na Internetových stránkách Provozovatele (www.mentem.cz/cenik/).
 3. Registrace
  1. Pro užívání Služby je nezbytné provedení registrace vyplněním registračního formuláře na Internetových stránkách Provozovatele (dále jen „Registrace“). I v případě, že Služba nebo její část pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se užívání Služby těmito Podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání Služby. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.
  2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře, nacházejícího se na stránkách www.mentem.cz/registrovat/, kde je zároveň přesně popsán registrační proces.
  3. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat službu Mentem. Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Souhlas s Podmínkami. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání služby Mentem. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
  5. Dokončení registrace. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Dokončením Registrace se Uživatel zavazuje k úhradě cen a poplatků za Službu dle platného Ceníku.
  6. Aktivace. Služba tréninku kognitivních funkcí je uživateli zdarma dostupná 7 kalendářních dní. Následná služba bude Uživatelovi aktivována po obdržení platby ve výši za poskytnutou Službu (v délce objednaného období, poté může být prodloužena další registrační platbou dle aktuálního ceníku na www.mentem.cz/cenik/). Uživatel je oprávněn bezplatně ukončit svůj trénink po 7mi denní zkušební době, po které se rozhodne, zda má zájem pokračovat v placené podobě.
  7. Uživatelský účet. Dokončením registrace vznikne Uživateli jeho Uživatelský účet, do kterého má přístup přes své uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Zákazník je povinen nesdělovat Přístupové údaje třetím osobám a chránit je před zneužitím. Jeden Uživatelský účet není povoleno využívat a používat více Uživateli.
 4. Vznik, trvání a ukončení Smlouvy
  1. Smlouva může být uzavřena elektronicky registrací prostřednictvím webového formuláře Provozovatele. Smlouva nabývá platnosti okamžikem její akceptace smluvními stranami, tj. potvrzením webového registračního formuláře Provozovatelem.
  2. Uživatel má možnost smazat svůj uživatelský účet v sekce Nastavení ve svém profilu. Tento účet se plně smaže do 24 hodin.
  3. Provozovatel může vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností, tj. zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet:
   1. v případě porušování Podmínek Uživatelem;
   2. v případě existence důvodného podezření, že Uživatel zneužívá Službu nebo užívá Službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy;
   3. v případě, že umožňuje užívat jeho Uživatelský účet dalším osobám;
   4. při zřizování nebo změně Služby se zjistí, že Službu nelze z objektivních příčin (technických důvodů) zřídit nebo při zřízení Služby, provádění změny Služby nebo při odstraňování poruch Uživatel neposkytuje dostatečnou součinnost Provozovateli v souladu se Smlouvou nebo se při poskytování Služby zjistí, že Službu není možné řádně v souladu se smlouvou poskytovat.
  4. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy z důvodů smazání Uživatelského účtu na základě žádosti Uživatele, nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za užívání Služby. Stejně tak nemá Uživatel právo na vrácení uhrazených poplatků v případě ukončení Smlouvy z důvodu na straně Uživatele (čl. 4.3. těchto Podmínek).
  5. V případě ukončení smlouvy z důvodu na straně Provozovatele je Provozovatel povinen vrátit Uživateli uhrazené poplatky za Službu v počtu dnů zbývajících do konce doby Uživatelem zaplacené.
  6. Uživatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Odstoupení musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší.
  7. Uživatel při uzavření Smlouvy výslovně žádá Provozovatele, aby začal plnit své povinnost před uplynutím lhůty pro odstoupení, tedy aby před uplynutím lhůty pro odstoupení zpřístupnil Uživateli Službu. Uživatel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nemá Uživatel nárok na vrácení poplatku za období, kdy mu byla Služba zpřístupněna k užívání.
  8. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, vyjma peněžních prostředků dle předcházejícího odstavce.
 5. Platební podmínky
  1. Provozovatelem poskytované Služby jsou placené. Výše poplatků za užívání Služby je zveřejněna na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn změnit výši poplatků.
  2. Uživatel má nárok na 7 dní bezplatného užívání tréninkového systému pro nově registrovaného. Není povoleno více registrací pro jednoho uživatele. V případě, že zjistí Provozovatel toto porušení Obchodních podmínek, je oprávněn neprodleně účet zablokovat, stejně tak jako přístup z dané IP adresy.
  3. Po bezplatném období 7 dní má uživatel možnost bezplatně a bez poplatků službu ukončit, respektive neuhradit placenou verzi. Na to má plné právo a nevzniká mu tak žádná povinnost vůči Poskytovateli.
  4. V případě, že uplyne doba, na kterou má Uživatel zaplaceno užívání Služby, a Uživatel neuhradí poplatek za další období, bude mu Služba automaticky Provozovatelem deaktivována, přičemž k její opětovné aktivaci může dojít zaplacením poplatku na další období.
 6. Práva a povinnosti
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně svéprávný;
   2. jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby;
   3. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
   4. používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů;
   5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  2. Obecné závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. nebude stahovat, kopírovat či obdobným způsobem nakládat s daty, informacemi a tréninkovými hrami umístěnými na Internetových stránkách Provozovatele;
   2. neposkytne svůj Uživatelský účet k užívání další osobě ani práva ze svého Uživatelského účtu na nikoho nepřevede;
   3. nebude publikovat texty, články a jiné materiály umístěné na Internetových stránkách Provozovatele bez písemného souhlasu Provozovatele a uvedení zdroje těchto materiálů;
   4. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení platných právních předpisů;
   5. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, a nebude ji zneužívat;
   6. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté, příp. schválené Provozovatelem;
   7. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě;
   8. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli;
   9. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu;
   10. bude řádně a včas platit cenu za poskytovanou Službu.
  3. Provozovatel je oprávněn:
   1. požadovat po zájemci o uzavření Smlouvy doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy;
   2. jednostranně měnit tyto Podmínky;
   3. měnit kdykoliv tréninkové programy služby Mentem (tréninkové procesy, hry, druhy tréninku a další);
   4. při porušení těchto podmínek s okamžitou účinností znemožnit či omezit Uživatelovi užívat Službu;
   5. Uživatelovi dočasně, a to v nejnutnějším rozsahu, omezit užívání Služby, hrozí-li škoda Provozovateli, Uživateli či třetí osobě, zejména v důsledku nelegálních aktivit třetích osob, hackerů apod., a pokud nelze-li vzniku této škody zabránit jinak;
   6. nezřídit Službu nebo nerealizovat změnu Služby požadovanou Uživatelem v případech, kdy Uživatel porušuje Podmínky.
  4. Provozovatel se zavazuje:
   1. za sjednanou cenu poskytovat Uživatelovi Službu za podmínek v rozsahu sjednaných Smlouvou a těmito Podmínkami;
   2. umožnit Uživatelovi seznámit se s platným zněním Podmínek;
   3. informovat Uživatele o podstatných změnách Smlouvy a Podmínek;
   4. bezodkladně odstranit vzniklé závady v poskytování Služby, které jsou na straně Provozovatele;
   5. udržovat své technické zařízení a technickou infrastrukturu elektronických komunikací v takovém technickém a provozním stavu, aby byla Služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve Smlouvě a v příslušných právních předpisech;
   6. informovat Uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech s poskytování Služby, které jsou Provozovateli v dostatečném předstihu známy;
   7. nezasahovat do dat Uživatele, kromě případných nezbytných technických oprav a údržby.
 7. Autorské právo
  1. Uživatelé nejsou oprávněni použít jakýkoli materiál uvedený na Internetových stránkách Provozovatele jinak než pro účely užívání Služby dle těchto Podmínek. Uživatelé zejména nejsou oprávněni pořizovat kopie a dále je šířit, publikovat uvedený obsah na jiném místě, ani ho zasílat či jinak předávat, pokud k tomu dříve neobdrželi písemný souhlas Provozovatele. Uživatelům není povoleno publikovat, předávat, přeposílat a nabízet obsah Internetových stránek Provozovatele. Tento zákaz zahrnuje veškeré texty, audio klipy, videa, obrázky, aplikace a další obsah, který je pro Uživatele dostupný na Internetových stránkách Provozovatele.
  2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že materiály dostupné na Internetových stránkách Provozovatele související se službou Mentem jsou chráněny autorským právem či jinými právy a zákony vztahujícími se k duševnímu vlastnictví. Kromě výjimek výslovně stanovených Provozovatelem, Uživatel souhlasí s tím, že nebude prodávat, udělovat oprávnění, půjčovat, měnit, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, zprostředkovávat, zveřejňovat, realizovat, publikovat, upravovat, editovat nebo vytvářet jakékoli derivace na základě těchto materiálů. Veškerá oprávnění vycházející z autorského práva jsou vyhrazena.
 8. Ochrana osobních údajů a dat
  1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“).
  2. V souladu s čl. 3.3 Podmínek vyžaduje Provozovatel v rámci Registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Provozovateli další nepovinné údaje. Provozovatel po Uživatelovi nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  3. Provedením Registrace uděluje Uživatel v souladu se ZoOÚ souhlas se zpracováním svých Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek Provozovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby Provozovatele. Uživatel uděluje Provozovateli tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání Smlouvy. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
  4. Zpracování Osobních údajů, které podmíněno souhlasem, je účastník oprávněn kdykoliv odmítnout, resp. oprávněn odvolat souhlas, a to písemně na adresu Provozovatele.
  5. Uživatel má právo kdykoliv požádat Provozovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Provozovatel poskytne Uživatelovi informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím stranám žádné obchodní informace a údaje, které získali v souvislosti s využíváním Služby, a mohly by poškodit některou ze smluvních stran.
  7. Uživatel dává Provozovateli souhlas se zveřejněním základních údajů o Uživatelovi v rozsahu nutném pro propagaci Služby.
 9. Odpovědnost za škodu a další ujednání
  1. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat či dočasným přerušením Služby, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení Služby učinil ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto Podmínkách.
  2. Provozovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami, například hackery, jinými Uživateli nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické energie). Právo Uživatele na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno. Dále se má za to, že Provozovatel následky uvedené čl. 9.1. Podmínek nezavinil, pokud vznikly z důvodů vyšší moci, především pak v důsledku živelné pohromy, státních převratů nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Provozovatele a Provozovatelem nepředvídatelných.
  3. Provozovatel má povinnost vyvíjet maximální možnou snahu pro předcházení situacím a následkům uvedeným v čl. 8.2. Podmínek.
  4. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za výpadek serveru se službou Mentem.cz kratším jak 24 hodin. V případě delšího výpadku a související nemožnosti užívat Službu má Uživatel právo na vrácení poměrné části uhrazených poplatků za dobu, kdy nebyla Služba přístupná.
  5. Uživatel bere na vědomí, že projekt Mentem.cz a jeho tréninkové programy jsou vědecky podloženy, avšak Provozovatel žádným způsobem negarantuje ani nezaručuje přesné výsledky, konkrétní zlepšení či jiný pokrok v osobním rozvoji Uživatele. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci či vrácení zaplacených poplatků v případě, že užívání služby Mentem.cz nebude doprovázeno konkrétními prokazatelnými pozitivními výsledky.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel je oprávněn změnit Podmínky, a to všechna jejich ustanovení. Tuto změnu je povinen oznámit Uživatelovi na svých internetových stránkách nebo odesláním e-mailu Uživatelovi alespoň jeden měsíc přede dnem účinnosti nových Podmínek. V případě, že Uživatel s novými Podmínkami nesouhlasí, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Provozovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Provozovateli písemně do 20 dnů od data uveřejnění nových Podmínek na Internetových stránkách Provozovatele. Pokud Uživatel v této lhůtě neoznámí Provozovateli výpověď Smlouvy, má se zato, že návrh nového znění Podmínek přijal. Aktuální znění Podmínek je k dispozici na Internetových stránkách Provozovatele.
  2. Bude-li některé ustanovení Podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Podmínek či Smlouvy.
  3. Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a přístupem ke Službě je akceptuje.
  4. Smlouva se řídí Podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR.

Tyto Podmínky nabývají platnosti s účinností od 16.3.2015.